การจัดการเรียนการสอน

๑. การเรียนการสอน
            จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ.๒๕๕๓ และเป็นไปตามระเบียบการวัดผล การประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ

เวลาเรียน
           ภาคการศึกษา ในปีการศึกษาแบ่งระยะเวลาการศึกษาออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาดังนี้


ชั้นปีที่ ๑
           ภาคการศึกษาที่ ๑ การฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน        ระยะการฝึกประมาณ ๘ สัปดาห์
           ภาคการศึกษาที่ ๒ การศึกษาภาควิชาการ เปิดการศึกษาต้นเดือน  กรกฎาคม ถึง กลางเดือนพฤศจิกายน ระยะเวลาการศึกษา ๑๘ สัปดาห์
          ภาคการศึกษาที่ ๓ การศึกษาภาควิชาการ เปิดการศึกษากลางเดือน พฤศจิกายน ถึง ปลายเดือนมีนาคม ระยะเวลาการศึกษา ๑๘ สัปดาห์

ชั้นปีที่ ๒
          ภาคการศึกษาที่ ๑ การศึกษาภาควิชาการ เปิดการศึกษาต้นเดือน พฤษภาคม ถึง กลางเดือนกันยายน ระยะเวลาการศึกษา ๑๘ สัปดาห์
          ภาคการศึกษาที่ ๒ การศึกษาภาควิชาการ เปิดการศึกษากลางเดือน กันยายน ถึง ปลายเดือนมกราคม ระยะเวลาการศึกษา ๑๘ สัปดาห์
          ภาคการศึกษาที่ ๓ การปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ ต้นเดือนกุมภาพันธ์  ถึงปลายเดือนมีนาคม ระยะเวลาการฝึก ๘ สัปดาห์

          กำหนดเวลาการศึกษาและฝึกอบรม โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย    เปิดการสอนตามหลักสูตรสัปดาห์ละ ๕ วัน วันละ ๗ ชั่วโมง การฝึกวิชาทหารและกิจกรรมเสริมหลักสูตร          การฝึกฝนตนเอง การฝึกอบรมพลศึกษา กายบริหาร รวมทั้งระเบียบวินัยสัปดาห์ละ ๕ วัน หลังเวลา ๑๖๐๐ นักเรียนนายสิบแผนที่เป็นนักเรียนอยู่ประจำ รวมทั้งมีการมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมในวัน
หยุดราชการ

หน่วยกิต

          จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๑๒ หน่วยกิต (รวมปรับพื้นฐานวิชาชีพจำนวน ๒๐ หน่วยกิต)
          รายวิชาภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ มีค่า ๑ หน่วยกิต หรือ ๑๘ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา       มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
          รายวิชาภาคปฏิบัติ ๒ – ๓ ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ มีค่า ๑ หน่วยกิต หรือ ๓๖-๕๔ ชั่วโมงเรียนต่อภาคการศึกษา มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
          การฝึกงานหรือการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑ – ๒ สัปดาห์      มีค่า ๑ หน่วยกิต

การฝึกงานหรือการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ

         ผู้เรียนต้องฝึกงานในแหล่งวิทยาการและปฏิบัติงานสำรวจอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ประมาณ ๘ สัปดาห์ มีค่า ๔ หน่วยกิต
         การตัดสินผลการเรียนและการให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่นๆ

การประเมินผลการศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วย โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร                          ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ.๒๕๕๓

ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา สามารถที่จะจัดออกมาเป็นลำดับขั้น โดยใช้สัญลักษณ์และค่าระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน ค่าระดับ ความหมาย
               A       ๔.๐      ดีเลิศ ( Excellent )
               B+     ๓.๕      ดีมาก ( Very Good )
               B       ๓.๐       ดี ( Good )
               C+     ๒.๕      ดีพอใช้ ( Fairly Good )
               C       ๒.๐       พอใช้ ( Fair )
               D+     ๑.๕      อ่อน ( Poor )
               D       ๑.๐       อ่อนมาก( Very Poor )
               F           ๐       ตก ( Fail )

กรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์หรือค่าระดับ ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้                    สัญลักษณ์ ความหมาย
             S   ผ่าน        ( Satisfactory )
             U  ไม่ผ่าน    ( Unsatisfactory )

การสำเร็จการศึกษา
        ต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการศึกษาแต่ละชั้นปี
        สอบผ่านทุกรายวิชา โดยแต่ละรายวิชามีค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า ๑.๐๐
        ได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างหลักสูตร
        ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
        คะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มระหว่างปีการศึกษา

เกณฑ์การเข้ารับการศึกษา
        เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วย โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ.๒๕๕๓