การฝึกวิชาทหาร วิชาชีพ

ชั้นปีที่ ๑ – ภาคการศึกษาที่ ๑ การฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน ระยะการฝึกประมาณ ๘ สัปดาห์

การฝึกเดินทางไกลและยิงปืน