คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา (คุณวุฒิ/อายุ/แผนการเรียน/จำนวนที่รับ)
             ๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒ ตลอดช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)
             ๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ วิธีนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
              ๓ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ
นายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว  มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
             ๔ มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน     
กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามที่กองทัพไทยกำหนด
             ๕ เป็นชายโสดไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นภรรยา
             ๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เป็นผู้ซึ่งมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
              ๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
               ๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
              ๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะความผิดหรือถูกถอนทะเบียนความ
เป็นนักเรียนนายสิบแผนที่
              ๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
              ๑๑ บิดามารดา และผู้ปกครอง มีอาชีพชอบธรรม  หรือมีหลักฐานที่เชื่อถือได้
              ๑๒ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่แล้ว
                 ๑๓ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน  ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนด
               ๑๔ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาล หรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
              ๑๕ ต้องมีผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นข้าราชการทหารประจำการชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการพลเรือนเทียบเท่า