ติดต่อเรา

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
เลขที่ ๑๑๑ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๘๖๖๒
E-mail : surveyschool2557@gmail.com