นโยบาย วัตถุประสงค์

นโยบายโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

             ๑. พัฒนาบุคลากรด้านการสำรวจและทำแผนที่ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรในสายวิทยาการเหล่าทหารแผนที่

     ๒. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๖ และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกรมแผนที่ทหาร

               ๓. เปิดหลักสูตร อบรม และสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางเทคนิคให้แก่ข้าราชการ

กรมแผนที่ทหาร และผู้สนใจทั่วไป

           ๔. ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัย บุคลากร และเทคโนโลยีของกรมแผนที่ทหาร สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

               ๕. สนับสนุนงานวิจัยและการจัดทำตำราเรียนที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา ตลอดจนนำเครื่องมือเครื่องใช้ด้านการสำรวจและทำแผนที่ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
               ๖. ให้ความสำคัญในการส่งข้าราชการไปเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานและการวิจัยในเวทีระดับประเทศและระหว่างประเทศ

               ๗. สนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ของบุคลากรและส่วนราชการในกรมแผนที่ทหาร  รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขา
การสำรวจและทำแผนที่ และภูมิสารสนเทศ  โดยขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานของรัฐบาล  และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  สำหรับปริญญาเอก ให้พิจารณาสนับสนุนตามความจำเป็น

               ๘. สนับสนุนกิจการแผนที่และวิทยาศาสตร์ ที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและระหว่างประเทศ และมีการนำเสนอผลงานของกรมแผนที่ทหาร ในเวทีต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

               วัตถุประสงค์

               ๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการสำรวจและทำแผนที่
จาก
ระดับพื้นฐานถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่

               ๒. ให้บุคลากรมีคุณลักษณะทางทหารตามมาตรฐานของเหล่าทัพ

               ๓. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง

               ๔. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

               ๕. ให้บุคลากรสามารถนำวิชาชีพทหารไปประกอบการดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และมีเกียรติ

               ๖. ดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักด้านการศึกษาการทำแผนที่