ผู้บังคับบัญชา

จก.ผท.ทหารnew-1
พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ
เจ้ากรมแผนที่ทหาร/ผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
รูป-พ.อ.เอื้อมเกียรติ-1
พันเอก เอื้อมเกียรติ เจริญสม
รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ก.ค-350x500
พันเอก วิษณุ เกตุปรากฎ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
boss4
พันเอก สันธนะ ทองมา
หัวหน้ากองการปกครอง โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร