ภารกิจ พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ คำขวัญ

              ภารกิจ

              โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร มีหน้าที่ให้การศึกษา ดำเนินการฝึกอบรม ในด้านวิทยาการของเหล่าทหารแผนที่ ตามหลักสูตรที่กำหนดแก่ทหารแผนที่ และช่างสำรวจของส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน จัดทำตำราและอุปกรณ์การศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร  (เจ้ากรมแผนที่ทหาร) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

              พันธกิจ

              ๑. ผลิตนักเรียนนายสิบแผนที่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
กองทัพและประเทศ

              ๒. ให้บริการวิชาการด้านการสำรวจและทำแผนที่อย่างมีคุณภาพ

              ๓. พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพการสำรวจและทำแผนที่

              ๔. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

               ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ คำขวัญ

                   ปรัชญา      สำรวจและทำแผนที่ คือ รากฐานการพัฒนาชาติ

                   ปณิธาน      มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้ก้าวล้ำวิทยาการ สร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม

                   วิสัยทัศน์     เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านการสำรวจและทำแผนที่ของชาติ

                   คำขวัญ      ความรู้ดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี  ด้านกิจการแผนที่

               อัตลักษณ์/เอกลักษณ์                          

                   อัตลักษณ์     สำรวจเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

                    เอกลักษณ์    เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักสำรวจและทำแผนที่ให้แก่กองทัพ และให้บริการทางวิชาการ