สิทธิผู้เข้ารับการศึกษา

สิทธิของผู้สำเร็จการศึกษา (ชั้นยศ/คุณวุฒิ/เงินเดือน)
               เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ได้รับเงินเดือนและ ยศทหาร ตามที่ทางราชการกำหนด  และจะต้องรับราชการอยู่ในกระทรวงกลาโหมเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุ      เข้ารับราชการ

คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา
               ๑ สามารถไปประกอบอาชีพ สร้างอาชีพด้านการสำรวจและการทำแผนที่ได้
               ๒ สามารถพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
                      – มีความรู้  ทักษะ  และความสามารถในวิชาชีพด้านการสำรวจและการแผนที่
                       – มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้  เพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาหน่วยงานและ คุณภาพชีวิตของตนเอง
               ๓ เป็นทหารอาชีพและเป็นพลเมืองดี
                       – มีความยึดมั่นในชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และสำนึกในความเป็นไทย
                       – มีคุณธรรม  และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
                       – มีระเบียบวินัย  และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร
                       – มีร่างกายแข็งแรง  มีความมานะ  มีความอดทน