เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

๑. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่
                   โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕
                   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ


๒. ชื่อประกาศนียบัตรไทย
                   ชื่อเต็ม  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสำรวจ
                   ชื่อย่อ    ปวส. สำรวจ
                   อังกฤษ  ชื่อเต็ม Diploma of Vocational Education in Survey
                   ชื่อย่อ     Dip. in Sur.


๓. หน่วยงานรับผิดชอบ
                  โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


๔. หลักการ
                  หลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ ประกอบด้วยหลักการ ดังนี้
                          ๔.๑ มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะของวิชาช่างสำรวจ
                          ๔.๒ มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาสำรวจ ตามความต้องการของกรมแผนที่ทหารและส่วนราชการอื่นในกองทัพไทย โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือผู้ประกอบการได้
                          ๔.๓ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรมและเข้าใจชีวิต พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
                          ๔.๔ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษานำค่านิยมหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย ความเป็นทหารอาชีพ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ การทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางทหารไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม