การทดสอบร่างกาย ผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ดำเนินการทดสอบร่างกายผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

This entry was posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่. Bookmark the permalink.