การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ผท. ปี ๖๓

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
จัดการสอบภาควิชาการ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา ๐๙๐๐-๑๖๓๐ น.

This entry was posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่. Bookmark the permalink.