การสอบสัมภาษณ์-ท่วงทีวาจา

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์-ท่วงทีวาจา
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

This entry was posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่. Bookmark the permalink.