เจ้ากรมแผนที่ทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป นนส.ผท. รุ่นที่ ๖๒

พลโท บรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป ของ นนส.ผท. ชั้นปีที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๑๗ ส.ค.๖๓ ณ พัน ร.จปร. อ.เมืองนครนายก

This entry was posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่. Bookmark the permalink.