อบรมพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รร.แผนที่ ผท.ทหาร

รร.แผนที่ ผท.ทหาร จัดการอบรมพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๒๑ และ ๒๔ ส.ค.๖๓ ณ รร.แผนที่ ผท.ทหาร
โดยอาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร

This entry was posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่. Bookmark the permalink.