พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

พลตรี สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้กรุณา ส่งมอบหน้าที่ รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ให้กับ พันเอก เอื้อมเกียรติ เจริญสม รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร (ท่านใหม่) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร

This entry was posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่. Bookmark the permalink.