การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้ง ๒ ชั้นปี ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ พ.ย.๖๓ ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

This entry was posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่. Bookmark the permalink.