Author Archives: admin

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ขั้นสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Comments Off on ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ขั้นสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ภาควิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คลิกเพื่ออ่าน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Comments Off on ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ภาควิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศกรมแผนที่ทหาร แก้ไขประกาศการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on ประกาศกรมแผนที่ทหาร แก้ไขประกาศการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

ประกาศกรมแผนที่ทหาร การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Click here

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Comments Off on ประกาศกรมแผนที่ทหาร การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้ง ๒ ชั้นปี เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

นักเรียนนายสิบแผนที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Comments Off on นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้ง ๒ ชั้นปี เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

นักเรียนนายสิบแผนที่ เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้งสองชั้นปี เข้ารับการทดสอบความเข้าใจในภาษาอังกฤษ (ECL) ณ ห้องสันติธำรง ศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี บก.ทท. เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๓๐

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Comments Off on นักเรียนนายสิบแผนที่ เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้ง ๒ ชั้นปี ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ พ.ย.๖๓ ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Comments Off on การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๔

ฝึกเดินทางไกลและยิงปืนในสนามทราบระยะ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พันเอก เอื้อมเกียรติ เจริญสม รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเดินทางไกลและยิงปืนในสนามทราบระยะ ของ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ พ.ย.๖๓

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Comments Off on ฝึกเดินทางไกลและยิงปืนในสนามทราบระยะ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

พลตรี สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้กรุณา ส่งมอบหน้าที่ รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ให้กับ พันเอก เอื้อมเกียรติ เจริญสม รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร (ท่านใหม่) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

พิธีประดับเลขหมายชั้นปีที่ ๑ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พันเอก สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเลขหมายชั้นปีที่ ๑ ให้กับ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Leave a comment