Category Archives: กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่

นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้ง ๒ ชั้นปี เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

นักเรียนนายสิบแผนที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Comments Off on นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้ง ๒ ชั้นปี เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

นักเรียนนายสิบแผนที่ เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้งสองชั้นปี เข้ารับการทดสอบความเข้าใจในภาษาอังกฤษ (ECL) ณ ห้องสันติธำรง ศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี บก.ทท. เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๓๐

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Comments Off on นักเรียนนายสิบแผนที่ เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ นักเรียนนายสิบแผนที่ ทั้ง ๒ ชั้นปี ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ พ.ย.๖๓ ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Comments Off on การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๔

ฝึกเดินทางไกลและยิงปืนในสนามทราบระยะ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พันเอก เอื้อมเกียรติ เจริญสม รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกเดินทางไกลและยิงปืนในสนามทราบระยะ ของ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ พ.ย.๖๓

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Comments Off on ฝึกเดินทางไกลและยิงปืนในสนามทราบระยะ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีประดับเลขหมายชั้นปีที่ ๑ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พันเอก สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเลขหมายชั้นปีที่ ๑ ให้กับ นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Leave a comment

เจ้ากรมแผนที่ทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป นนส.ผท. รุ่นที่ ๖๒

พลโท บรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป ของ นนส.ผท. ชั้นปีที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๗ ส.ค.๖๓ ณ พัน ร.จปร. อ.เมืองนครนายก

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Comments Off on เจ้ากรมแผนที่ทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป นนส.ผท. รุ่นที่ ๖๒

กิจกรรม วันพบญาติ นักเรียนนายสิบแผนที่ รุ่นที่ ๖๒

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จัดกิจกรรม วันพบญาติ นักเรียนนายสิบแผนที่ รุ่น ๖๒ วันเสาร์ที่ ๘ ส.ค.๖๓ ณ พัน ร.จปร. จังหวัด นครนายก

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Comments Off on กิจกรรม วันพบญาติ นักเรียนนายสิบแผนที่ รุ่นที่ ๖๒

นักเรียนนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ ๑ รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป

นักเรียนนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนา่ยร้อยพระจุลจอมเกล้า

Posted in กิจกรรมนักเรียนนายสิบแผนที่ | Comments Off on นักเรียนนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ ๑ รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป

พิธีไหว้ครู นนส.ผท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

More Galleries | Comments Off on พิธีไหว้ครู นนส.ผท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ติดเลขหมายชั้นปีที่ ๑ นนส.ผท. ปีการศึกษา ๒๕๖๒

More Galleries | Comments Off on ติดเลขหมายชั้นปีที่ ๑ นนส.ผท. ปีการศึกษา ๒๕๖๒