Category Archives: กิจกรรมโรงเรียนแผนที่

ประกาศกรมแผนที่ทหาร แก้ไขประกาศการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on ประกาศกรมแผนที่ทหาร แก้ไขประกาศการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

พลตรี สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้กรุณา ส่งมอบหน้าที่ รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ให้กับ พันเอก เอื้อมเกียรติ เจริญสม รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร (ท่านใหม่) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร นำครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแผนที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหาร วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓​e

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร นำครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแผนที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

พิธีประดับเลขหมายชั้นปีที่ ๒ และนักเรียนบังคับบัญชา นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พันเอก สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธี ประดับเลขหมายชั้นปีที่ ๒ และนักเรียนบังคับบัญชา นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on พิธีประดับเลขหมายชั้นปีที่ ๒ และนักเรียนบังคับบัญชา นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อบรมพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รร.แผนที่ ผท.ทหาร

รร.แผนที่ ผท.ทหาร จัดการอบรมพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๒๑ และ ๒๔ ส.ค.๖๓ ณ รร.แผนที่ ผท.ทหาร โดยอาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on อบรมพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รร.แผนที่ ผท.ทหาร

การสอบสัมภาษณ์-ท่วงทีวาจา

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารดำเนินการสอบสัมภาษณ์-ท่วงทีวาจาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on การสอบสัมภาษณ์-ท่วงทีวาจา

การทดสอบร่างกาย ผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารดำเนินการทดสอบร่างกายผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on การทดสอบร่างกาย ผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ

การตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารดำเนินการตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on การตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการทดสอบภาควิชาการ

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ผท. ปี ๖๓

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร จัดการสอบภาควิชาการ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา ๐๙๐๐-๑๖๓๐ น.

Posted in กิจกรรมโรงเรียนแผนที่ | Comments Off on การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ผท. ปี ๖๓